+93(0)799451707

تیم ما


شرکت سیاحتی و تکت فروشی قدس توسط حاجی عبدالظاهر عارفی تاسیس شده و توسط عبدالقیوم عارفی مدیریت و رهبری میشود

حاجی عبدالظاهر عارفی

رئیس

عبدالقیوم عارفی

معاون و مسؤل عمومی

عتیق الله عارفی

مسؤل ارتباطات

عبدالسمیع عارفی

مسؤل فروشات تکت